TÉMATA KONFERENCE

Témata by se měla zaměřit na nejrůznější měřítka železničních staveb - od jednotlivého objektu k dopravní infrastruktuře, dobu a místo vzniku objektů i proměnu způsobu vnímání železničních staveb: od historie a odmítání železnice jako čehosi neznámého a tedy potenciálně nebezpečného, přes vliv železnice na industrializaci a urbanizaci - vzpomeňme, že "století páry" znamenalo pro venkov i město radikální změny v jejich organizaci i struktuře, železnice s sebou přinesla nové možnosti, potřebu nových staveb, dělnických kolonií, ale i možnosti obživy apod. V současnosti, kdy je železnice chápána jako výrazný dynamický prvek a nedílná součást krajiny i sídel, ale postupně vidíme, fenomén železnice upadá, zanechává ve městském i venkovském prostředí nepřehlédnutelné objekty a plochy, na které musí současní architekti a urbanisté ve svých úvahách o rozvoji sídel a krajiny reagovat. I přes to, že mohou být tyto stavby a plochy vnímány jako negativum, přinášejí do území nové výzvy v podobě nového využití/konverzí, které jejich prvotní funkci může sice opustit, nicméně může území přinést mnoho architektonických, společenských, funkčních ad. benefitů a posílit transformaci dříve běžně nepřístupných území ve veřejných prostor.