Železnice - specifika, výzvy a limity

ochrany a nového využití železničního dědictví

3. ročník konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a jeho hostů 2017

Železnice - specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví

Pořádá katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

pátek 20. října 2017

v Studio ALTA, U Výstaviště 21, 170 00 Praha 7

Konferenci uvede přednáškou významný německý odborník v oblasti industriálního dědictví Axel Föhl (Příklady znovuvyužití železničních staveb) a prof. Franziska Bollerey - Fakulta architektury TU Delft (Hotely a kavárny jako historické součásti prostorového a funkčního řešení nádraží).

Konference si klade za cíl pojednat o současných specifikách, výzvách a limitech ve výzkumu železnic s přihlédnutím zejména k jejich památkové hodnotě a potenciálnímu budoucímu využití. Témata by se měla zaměřit na nejrůznější měřítka železničních staveb - od jednotlivého objektu k dopravní infrastruktuře, dobu a místo vzniku objektů i proměnu způsobu vnímání železničních staveb: od historie a odmítání železnice jako čehosi neznámého a tedy potenciálně nebezpečného, přes vliv železnice na industrializaci a urbanizaci - vzpomeňme, že "století páry" znamenalo pro venkov i město radikální změny v jejich organizaci i struktuře, železnice s sebou přinesla nové možnosti, potřebu nových staveb, dělnických kolonií, ale i možnosti obživy apod. V současnosti, kdy je železnice chápána jako výrazný dynamický prvek a nedílná součást krajiny i sídel, ale postupně vidíme, fenomén železnice upadá, zanechává ve městském i venkovském prostředí nepřehlédnutelné objekty a plochy, na které musí současní architekti a urbanisté ve svých úvahách o rozvoji sídel a krajiny reagovat. I přes to, že mohou být tyto stavby a plochy vnímány jako negativum, přinášejí do území nové výzvy v podobě nového využití/konverzí, které jejich prvotní funkci může sice opustit, nicméně může území přinést mnoho architektonických, společenských, funkčních ad. benefitů a posílit transformaci dříve běžně nepřístupných území ve veřejných prostor (viz např. současná debata o osudu Nákladového nádraží Žižkov). Příkladů úspěšných konverzí je již dnes celá řada (jak ve světě - viz slavný Roundhouse v severním Londýně, tak u nás - Moving Station Plzeň či v blízké cizině - Kultúrny uzol Stanica - Záriečie ad.).

Téma průzkumu, zachování a nového využití (nebo optimálního využití) železnic je aktuálním tématem, které je nutno vnímat interdisciplinárně. Interpretuje ho jak obor dopravních staveb, tak dějiny moderní architektury, územní lánování, tvorba krajiny a v neposlední řadě i památková péče jakožto součást industriálního dědictví. Téma železnice ale prostupuje i do dalších oborů: např. konverze na divadla je zcela novým tématem pro divadelní vědu, výtvarná zobrazení železnic a výtvarná díla spojená s železničními stavbami zase zaměstnávají současné kritiky umění.

Téma bylo vybráno i proto, že železnice/železničního dědictví se v různých podobách objevuje jako hlavní či přidružené téma prací SP AS (zejména pak oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví) a je tématem výzkumu akademiků katedry - v současnosti v rámci projektů.

Konference bude pořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (Ing. arch. Eva Dvořáková), přizváni k diskuzi budou další odborníci z praxe.

Cílem konference je podpořit probíhající diskuzi o ochraně železničních staveb, do níž se mnozí z pořadatelů a vyzvaní
účastníci aktivně dlouhodobě zapojují. V současnosti je to zejména ochrana nádraží v Havířově, v Ostravě-Vítkovicích a kauza ochrany Nákladového nádraží v Praze.

Jednacím jazykem je češtin a angličtina. Z konference bude v roce 2018 publikován sborník vybraných příspěvků. Na
konferenci je možné se prezentovat i formou posteru.

Konference vzniká za podpory grantu SVK 05/17/F1 z prostředků ČVUT na specifický výzkum.

Pořádáno ve spolupráci s platformou Industriální stopy.

© 2017 • Katedra architektury • Fakulta stavební ČVUT v Praze • Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 Dejvice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!